De bewindvoering die ik in mijn praktijk uitoefen heet beschermingsbewind.
Soms bent u door een lichamelijke of geestelijke beperking tijdelijk of blijvend niet in staat uw eigen financiële en administratieve zaken te regelen. Hierdoor kunnen er betalingsachterstanden of zelfs schulden ontstaan. U kan financiële extra’s mislopen waarop u wel recht heeft, zoals bijzondere bijstand of toeslagen. Of wordt de belastingaangifte niet of onjuist gedaan. Dit kan uiteindelijk nadelig zijn voor uw financiële situatie. Om u hiertegen te beschermen kan de rechter een bewindvoerder aanstellen, die er onder meer voor zorgt dat uw financiële zaken structureel aangepakt worden.
Het betekent echter ook dat u (de onderbewindgestelde) zelf niet meer de zeggenschap heeft over uw geld en goederen. De verantwoordelijkheid daarvoor komt te liggen bij de bewindvoerder.

Als uw beschermingsbewind nodig heeft

Stap 1

GeulFontein Bewindvoering maakt met u een afspraak, samen met uw begeleider. In het gesprek wordt uw financiele situatie besproken. Leest u meer over de Intake/ het kennismakingsgesprek

Stap 2

Stap twee is het indienen van een aanvraag bij de rechtbank. Zij stelt de bewindvoerder aan.
De volgende personen kunnen voor u een aanvraag indienen:
• U zelf;
• Uw echtgenoot of partner;
• Uw familieleden tot in de vierde graad. Dit zijn ouders, grootouders, kinderen, kleinkinderen, broers, zussen, ooms, tantes, neven en nichten;
• Degene die het gezag uitoefent, zoals een voogd, als de betrokkene minderjarig is;
• De officier van Justitie. Dit komt niet zo vaak voor maar vindt bijvoorbeeld plaats omdat er geen familie meer is;
• Sinds 1 januari 2014 kunnen instellingen die u verzorgen of begeleiden ook bewind aanvragen.

Voor het doen van de aanvraag moet een formulier ingevuld worden. Dit formulier kunt u vinden op de website rechtspraak.nl.
In de bijlagen bij dit formulier staat helder uitgelegd hoe u het formulier moet invullen en welke bijlagen u mee moet sturen.

Stap 3

Na een aantal weken vindt er een zitting plaats bij de rechtbank. Bij deze zitting is de aanvrager van het bewind maar ook de toekomstige bewindvoerder aanwezig. Tijdens deze zitting wordt de onderbewindstelling uitgesproken door de kantonrechter.

Stap 4

Per post ontvangen de aanvrager en de bewindvoerder een beschikking met daarin de datum waarop de onderbewindstelling ingaat. Dit is het moment waarop de bewindvoerder de zeggenschap over uw geld en goederen krijgt en voor u aan de slag gaat.

Beëindiging

De bewindvoering eindigt bij uw overlijden of wanneer een verzoek om beëindiging door de rechter toegewezen is.